Regulamin

1. Postanowienia Ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis enderbox.pl, dostępny pod adresem internetowym: ​https://enderbox.pl
1.2. Użytkownikiem w miemaniu regulaminu jest osoba korzystająca z serwisu enderbox.pl
1.3. Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z firmą Mojang AB

2. Definicje
2.1. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu internetowego enderbox.pl
2.2. Klient - osoba, która chociaż raz skorzystała ze sklepu internetowego enderbox.pl
2.3. Serwis internetowy, serwis bądź enderbox.pl - serwis dostępny pod adresem https://enderbox.pl
2.4. Serwer gry - serwer gry Minecraft znajdujący się pod adresem enderbox.pl lub subdomenami wymienionej domeny
2.4. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu.

3. Wymagania Techniczne
3.1. Do korzystania z serwisu i prawidłowego funkcjonowania niezbędne są:
3.1.1. komputer lub inne urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, wyposażone w przeglądarkę internetową
3.1.2. włączona obsługa plików typu "Cookies"
3.1.3. włączona obsługa JavaScript

4. Płatności
4.1. Dostępne formy płatności to: PaySafeCard, PayPal, Przelew, SMS Premium oraz DirectBilling
4.2. Płatności SMS Premium, PaySafeCard, DirectBilling oraz Przelewy realizowane są przez firmę RushPay.pl
4.3. Płatności PayPal realizowane są przez firmę PayPal INC
4.4. Usługi zakupione w tym serwisie są automatycznie przekazywane klientowi
4.5. Serwis nie dokonuję zwrotów po zakupie usługi w sklepie
4.6. Wszystkie usługi/przedmioty są własnością serwera mc.enderbox.pl. Klient otrzymuję tylko dostęp do nich
4.7. W przypadku nowej edycji/upadku serwera wszystkie zakupione usługi są usuwane/blokowane
4.8. Informacje o operatorze płatności i jego regulamin dostępny jest pod każdym uzyskiwaniem usługi

5. Informacje Ogólne
5.1. Administrator serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
5.1.1. Jakiekolwiek zastrzeżenia, wątpliwości czy problemy zaleca się zgłaszać serwisowi w miarę możliwości niezwłocznie poprzez adres e­mail: kontakt@enderbox.pl
5.2. Właścicielem i Administratorem serwisu jest Firma:
5.2.1. ARIVI BARTOSZ WERNER
5.2.2. NIP: 7831796910
5.2.3. REGON: 382467733

6. Reklamacje

7. Dane osobowe w serwisie
7.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Firma:
7.1.1. ARIVI BARTOSZ WERNER
7.1.2. NIP: 7831796910
7.1.3. REGON: 382467733
7.2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych enderbox.pl są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb enderbox.pl i nie są udostępniane innym podmiotom. Użytkownik może żądać od enderbox.pl uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. enderbox.pl ma prawo do usunięcia / zaprzestania przetwarzania danych bez informowania Użytkownika.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu
8.1.1. O każdej zmianie Administrator poinformuje Użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
8.2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu enderbox.pl w sposób nienaruszający praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych i praw autorskich
8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych
8.4. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Ostatnia aktualizacja regulaminu: 10.02.2019 r.